Проект: Как да си намерим работа

4.8% повече безработни през март сравнено с 2011-та

безработен човекНационалният статистически институт представи основните резултати за икономическата активност на населението през първото тримесечие на 2012 година.

През първото тримесечие на 2012 г. безработните лица в страната са 421.4 хил., от които 252.3 хил. са мъже и 169.0 хил. - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на безработните се увеличава с 4.8%.

Коефициентът на безработица се увеличава с 0.7 процентни пункта и през първото тримесечие на 2012 г. е 12.9%, като при мъжете нараства с 1.3 процентни пункта, а при жените - с 0.1 процентни пункта, и достига съответно 14.5 и 11.0%.

Продължително безработни (от една или повече години) са 226.7 хил., или 53.8% от всички безработни лица, като в сравнение с първото тримесечие на предходната година броят им се увеличава със 7.9%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.5 процентни пункта и достига 6.9% през първото тримесечие на тази година.

При мъжете коефициентът се увеличава с 1.3 процентни пункта, а при жените намалява с 0.2 процентни пункта, като достига съответно 8.1% за мъжете и 5.6% за жените.

От всички безработни през първото тримесечие на 2012 г. 350.6 хил., или 83.2%, са имали предишна заетост, като броят им се увеличава с 3.9% в сравнение със същото тримесечие на 2011 година. Безработните, търсещи първа работа, се увеличават с 9.7% и през първото тримесечие на 2012 г. достигат 70.8 хиляди.

Коефициентът на безработица за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 23.0% (24.0% за мъжете и 21.7% за жените) и нараства с 1.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2011 г., като увеличението е по-голямо при жените (с 2.4 процентни пункта) в сравнение с мъжете (1.2 процентни пункта).

През първото тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица (на възраст 15 и повече навършени години) е 2 853.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.1%. От всички заети лица през първото тримесечие на 2012 г. 1 492.5 хил. (52.3%) са мъже и 1 360.7 хил. (47.7%) са жени.

В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на заетите намалява с 51.2 хил., или с 1.8%, а относителният им дял - с 0.5 процентни пункта. Намалението в броя на заетите мъже (с 46.1 хил.) представлява около 90% от общото намаление на заетите лица за посочения период, съобщи Мoney.bg.

С висше образование са 813.8 хил. или 28.5% от всички заети лица, със средно - 1 729.5 хил. (60.6%), и с основно или по-ниско - 309.9 хиляди (10.9%).

От общия брой на заетите лица 3.6% (103.3 хил.) са работодатели, 6.6% (188.1 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.9% (2 537.4 хил.) - наети лица, и 0.9% (24.5 хил.) - неплатени семейни работници. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. намаление се наблюдава основно при самостоятелно заетите лица (със и без наети лица) и неплатените семейни работници - общо за тези категории с 11.8%.

От наетите лица 1 816.2 хил. (71.6%) работят в частния сектор, а 721.2 хил. (28.4%) - в обществения. През първото тримесечие на 2012 г. в сектора на услугите работят 1 780.8 хил. (62.4%) от заетите лица, в индустрията - 909.6 хил. (31.9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 162.8 хил. (5.7%).

От заетите лица 2 815.9 хил. са на възраст до 64 навършени години. Коефициентът на заетост за населението на 15 - 64 навършени години е 56.9%, съответно 59.0% за мъжете и 54.8% за жените.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 65.4% и е с 0.2 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2011 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 56.9%, или с 0.3 процентни пункта под равнището, регистрирано през съответното тримесечие на предходната година.

Коефициентът на безработица е 12.9%, или с 0.7 процентни пункта по-висок в сравнение със същия период на 2011 година.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 245.7 хил. или 14.3% от всички неактивни лица в тази възрастова група (1 712.7 хил.).

По материали от news.bg


Share and Enjoy

  • Twitter
  • Add to favorites
  • Email
  • LinkedIn
  • Facebook

Оставете коментар

Примечание: Вашият коментар очаква проверка от администратора и не е необходимо да го изпращате отново.