Проект: Как да си намерим работа

Съвременната безработица — важен социален проблем

 

Съвременната безработица - важен социален проблемЕдин от най-сериозните проблеми на настоящето е безработицата. По мнението на болшинството социолози и психолози, загубата на работа е един от най-високите стресогенни фактори и може да доведе до сериозен срив в най-важните за човека жизнени опори - семейство, имущество, квартира, социален статус, самоуважение и т.н.

Съвременната безработица, нейните причини и следствия се изменят в зависимост отусловия. В България, за разлика от развитите западни страни, положението на безработния се усложнява от редица фарктори. Към тях, на първо място, трябва да отнесем ниското ниво и кратките срокове за изплащане на помощите за безработни, което на практика обикновено изхвърля безработния под нивото на жизнения минимум, т.е.  става фрустриране на основните базови потребности на човека. 

БезработицаГолямо значение има отсъствието на отработен социален опит в помощта, която оказва държавата (включетелно и психологическа), липсата на увереност и гаранции за намирането на работа в близко бъдеще в следствие на тежката икономическа ситуация в държавата, и липсата на работни места, което лишава човека, загубил работата си, от чувство за  социална защитеност и безопасност.

Последствията, предизвикани от това сериозно социално явление, каквото е съвременната безработица, оказват много негативно въздействие върху реализирането на основните потребности на личността в обществото - принадлежността към определена социална група, чувството на пълноправен член на социума. Всички тези фактори, естествено, оказват мощно негативно въздействие не само върху отделния човек, останал без работа, но и на държавата като цяло. Липсата на нови работни места, диспропорциите в развитието на инфраструктурана на икономиката, разслоението на обществота на бедни и богати от една страна, и чувството за социално безразличие, невъзможността на описаната социална група да се ангажира в полезна, творческа дейност в полза на обществото от друга страна, създават сериозни трудности в ефективното развитие на страната ни като цяло.

Безработен човекНеобходимо е да отбележем, че като цяло, представителите на тази група от населението имат редица принципни отличия от представителите на другите социални групи не само по външни (социален статус, материално положение и т.н.) признаци, но и по структура и същност на личността. Както вече бе отбелязано по-горе, по своята същност тези различия са изключително негативни. Именно те и определят в значителна степен жизнените перспективи на тези хора, успеха и ефективността в достигането на важните за личността цели.

Ще продължим обсъждането на въпроса в някои от следващите статии.

 


Share and Enjoy

  • Twitter
  • Add to favorites
  • Email
  • LinkedIn
  • Facebook

Оставете коментар

Примечание: Вашият коментар очаква проверка от администратора и не е необходимо да го изпращате отново.